Video Library

Hiroya Miura, Gossamer Lattice (Kasanegohshi)
(2007)
Hiroya Miura, Lustral Shades (A New Commission)
(2018) (World Premiere)
Toshi Ichiyanagi, Hana no hen’yō (Transfiguration of Flowers)
(1988, revised 1991)
Tadahisa Nakamura, Correspondences
(2017) (U.S. Premiere)
Rondon no yoru no ame
Sashisou hikari
Ochiba no odori
Seoto
Hanayagi
Tori no yoni
Cutting Sky
Haru no umi